AC003976.2

SOFT TISSUE 1 - IHC

? »
 

Antibody staining

Antibody HPA046969

 

Antibody HPA047745

 

Antibody HPA052553

 

Adipocytes

Not detected   Not detected   Not detected  

Chondrocytes

Not detected   Not detected   Not detected  

Fibroblasts

Not detected   Not detected   Not detected  

Peripheral nerve

Not available   Not available   Not detected  
 
     
     
     

SOFT TISSUE 2 - IHC

? »
 

Antibody staining

Antibody HPA046969

 

Antibody HPA047745

 

Antibody HPA052553

 

Adipocytes

Not detected   Not detected   Not detected  

Chondrocytes

Not available   Not available   Not available  

Fibroblasts

Not detected   Not detected   Not detected  

Peripheral nerve

Not available   Not available   Not detected  
 
     
     
     

ADIPOSE TISSUE - RNAseq

? »
N/A Female, age 80
Sample 1
FPKM: 0.2
Cell types%
Adipocytes: 95
Other cell types: 5
N/A Female, age 45
Sample 2
FPKM: 0.0
N/A Female, age 57
Sample 3
FPKM: 0.1
Cell types%
Adipocytes: 60
Fibroblasts: 20
Smooth muscle cells: 15
Other cell types: 5
overview Female, age 74
Sample 4
FPKM: 0.1
Cell types%
Adipocytes: 50
Fibroblasts: 30
Smooth muscle cells: 15
Other cell types: 5
overview Female, age 59
Sample 5
FPKM: 0.2
Cell types%
Adipocytes: 40
Fibroblasts: 40
Smooth muscle cells: 15
Other cell types: 5