AC003976.2

SOFT TISSUE 1 - IHC

? »
 

Antibody staining

Antibody HPA046969

 

Antibody HPA047745

 

Antibody HPA052553

 

Adipocytes

Not detected   Not detected   Not detected  

Chondrocytes

Not detected   Not detected   Not detected  

Fibroblasts

Not detected   Not detected   Not detected  

Peripheral nerve

Not available   Not available   Not detected  
 
     
     
     

SOFT TISSUE 2 - IHC

? »
 

Antibody staining

Antibody HPA046969

 

Antibody HPA047745

 

Antibody HPA052553

 

Adipocytes

Not detected   Not detected   Not detected  

Chondrocytes

Not available   Not available   Not available  

Fibroblasts

Not detected   Not detected   Not detected  

Peripheral nerve

Not available   Not available   Not detected  
 
     
     
     

SOFT TISSUE - RNAseq

Pending RNAseq analysis